Suoritamme puuston latvasahausta Petolahti-Närpiön 110 kV voimajohdon johtoalueen reunavyöhykkeillä

Parannamme sähköverkkomme toimitusvarmuutta kestämään paremmin poikkeavia sääolosuhteita. Sen vuoksi toimeksiannostamme suoritetaan Petolahti-Närpiö 110 kV voimajohdon lähialueelta johtoa vaarantavan puuston latvasahaus omistamanne kiinteistön alueella. Sahaustyö toteutetaan huhti-toukokuun 2019 välisenä aikana.

Voimajohdon omistajana EPV Alueverkko Oy:llä on lunastuksella saatu oikeus ja sähkömarkkinalain tuoma velvollisuus pitää johdot häiriöttöminä ja sähköturvallisuuden edellyttämässä kunnossa. Tärkeänä osana tässä on johtoalueen reunavyöhykkeiden puuston säännöllinen käsittely.

Lisätietoa reunavyöhykkeiden hoidosta löytyy Tapion metsänhoitokortista, joka löytyy sähköisenä osoitteesta:  https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/julkaisut/suurjannitejohtojen_reunametsien_hoito.pdf

 

Periaatepiirros voimajohdon johtoalueesta.

EPV Alueverkko Oy on tilannut ELTEL Networks Oy:ltä johtoa vaarantavien reunapuiden latvasahauksen mainitulle voimajohdoille. Työ tehdään helikopterisahauksena. Puiden latvoista katkaistaan käyttövarmuutta uhkaava osa pois, käytännössä ylipitkiä puita lyhennetään yhdestä viiteen metriin. Tavoitteena on saavuttaa tilanne, jossa puita ei tarvitse käsitellä uudelleen seuraavaan 10 – 15 vuoteen.

Samalla latvotaan myös reunavyöhykkeen ulkopuolelta käyttövarmuutta vaarantavat puut sähkömarkkinalain 40 § täyttämiseksi.

Mikäli puustoa ei voida käsitellä helikopterilla, ylipitkät puut kaadetaan metsurityönä latvasahauksen yhteydessä. Kaadetut puut jäävät hakkuupaikalle maanomistajan hyödynnettäväksi.

Latvasahaus tehdään 1.4.-15.5.2019 välisenä aikana. Putoavien latvusten takia pyydämme Teitä pitämään sahauksen aikana vähintään 90 metrin turvaetäisyyden johtoalueeseen.

Turvallisuutenne vuoksi, mikäli vierailette työmaalla, huomioikaa 90 metrin varoetäisyys helikopteriin ja ilmoittakaa tulostanne työkohteen yhteyshenkilölle. Työmaavierailulla vaadittava vähimmäissuojavarustus on huomiovärinen liivi/ takki ja suojakypärä.

Ohjeita maanomistajalle

Pyydämme ilmoittamaan, mikäli maillanne, käsiteltävän voimajohdon läheisyydessä, on meluherkkiä tuotantoeläinaitauksia tai tarhoja.

Latvotut puut voitte hakata Teille sopivana aikana. Suosittelemme Teitä hakkaamaan reuna-vyöhykepuut muiden hakkuidenne yhteydessä kymmenen vuoden kuluessa.

Sähköjohtojen läheisyydessä tehtävässä kaadossa on tehdystä latvasahauksesta huolimatta noudatettava erityistä varovaisuutta. Lisätietoa löytyy Tukesin verkkosivulta ladattavasta Tiedä ennen kuin toimit sähköverkon läheisyydessä” esitteestä.

Jos tilallanne ei ole metsää voimajohdon johtoalueella, on tämä ilmoitus sahauksen osalta Teille aiheeton. Pyydämme Teitä kuitenkin tutustumaan Tukesin verkkosivuilta ladattavaan turvaohjeeseen.

Lisätietoja:

ELTEL Networks Oy, Antti Laitinen, puh. 040 311 2311, antti.laitinen(at)eltelnetworks.com
EPV Alueverkko Oy, kunnossapitopäällikkö Mika Winter, puh. 010 505 5043, mika.winter(at)epv.fi